Skip to content

Sirkulær økonomi - hvordan bevare naturens ressurser

I november 2022 passerte antall mennesker på jorden 8 milliarder1. Verdens naturressurser er allerede under stort press, og med dagens innbyggertall og ressursbruk klarer vi oss ikke med kun med én klode. Det er derfor avgjørende at ressursene brukes mer effektivt enn vi gjør i dag.

Overforbruket av naturressurser krever handling fra regjeringer, virksomheter, internasjonale myndigheter, og oss som forbrukere. I 2019 satte regjeringen2 mål om at «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre». I 2022 kom EU taksonomien som krever at flere børsnoterte selskaper vil være pliktige til å rapportere på miljømål.

Konvensjonell lineær økonomi er en forbruksøkonomi som baserer seg på å benytte naturressurser til produkter som brukes til de er ødelagte og blir til søppel. For å kontinuerlig opprettholde salget og dermed inntjening har mange virksomheter en forretningsmodell der produktene har kort levetid, slik at forbrukere raskt kjøper nytt. Trender og nyvinninger driver også ønsket om å stadig handle nytt. Lineær økonomi legger med dette ekstra press på naturressurser og er samtidig energikrevende.

Les mer om EU-taksonomien

Slide1 (1)


For å redusere bruken av naturressurser må vi endre måten vi lager nye produkter på, hvordan vi samarbeider i verdikjeden, og hvilke behov vi skal løse for forbrukerne. Løsningen ligger i motsatsen til lineær økonomi, nemlig sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi er en økonomisk modell som bygger på prinsipper fra sirkulære kretsløp i naturen3.

Målet er et kretsløp hvor færrest mulig nye ressurser tas inn, det er minimalt med energitap underveis og så lite som mulig skal ut av kretsløpet og bli til avfall. Det oppnås ved at et produkt kan repareres, oppgraderes, brukes om igjen og varer så lenge som mulig. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet gjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon4. Ved å bruke produkter og avfall om igjen, utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt. Omstillingen til sirkulær økonomi krever endringer i design, produksjon, forretningsmodeller, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster. Det vil også være viktig med godt samarbeid mellom aktører i verdikjeden, og finne gode og innovative løsninger for produkt- og forretningsutvikling.

I sirkulær økonomi bruker man minst mulig naturressurser i verdikjeden og øker produktenes levetid. For å klare dette må vi beherske flere ting:

1) slanke material- og energibruk
2) bremse produktenes fart ut av kretsløpet
3) lukke kretsløpet
4) regenerere ved å benytte fornybar energi og ressurser

Ved hjelp av disse grepene vil ressursenes verdi opprettholdes så lenge som mulig. 

Slide2 (1)

 

Omstillingen til et mer sirkulært samfunn krever at vi legger til rette for og lenger levetid i nye forretningsmodeller. Sirkulære forretningsmodeller vil gjøre det mulig å beholde verdien i materialer, komponenter og produkter. Forretningsmodellene spenner fra det minst energitappende, å leie og dele, til det mest energikrevende, resirkulere. Resirkulering krever mye energi og svekker verdien til et produkt. Det er kun ett steg fra å forlate kretsløpet og materialene blir forkastet.

Leie eller dele, krever lite energi og gir lite verditap, men forplikter et distribusjonsnettverk og tilrettelegging. Mellom disse finner vi reparasjon, gjenbruk, gjensalg, renovasjon og fornying.

I Knowit Insight kan vi bistå med innovasjon av din forretningsmodell og bistand til å kickstarte din virksomhets bærekraftstrategi. Vi tilbyr også tjenester som kan hjelpe din bedrift i alle prosesser i verdikjeden til et produkt.

 

Slide3 (1)

 

De virksomhetene som klarer omstillingen til sirkulære forretningsmodeller vil minske uttaket av verdifulle naturressurser, samtidig som de skaper verdi for nøkkelinteressenter og forbrukeren vil ha et viktig konkurransefortrinn.

Dersom du er nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe din bedrift med sirkulær økonomi eller ønsker å høre mer om våre tjenester, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

1) FNs World Population Prospects 2022
2) Regjeringen Solberg II. Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Granavolden, 17. Januar 2019
3) snl.no
4) Miljødirektoratet

profil elisabeth

I Knowit lever og ånder vi for å hjelpe våre kunder med å tenke ut av boksen ved å etablere deres digitale strategi, automatisere og skalere prosesser samt å bruke digitale trender til å identifisere nye produkter og tjenester. Alt dette på en agil måte og med transparente mål mellom nivåene i bedriften. Vi møtes gjerne over en analog eller digital kopp kaffe for å fortelle deg mer, og gjerne i våre nye lokaler i Universitetsgata 7.