Skip to content

Revitalisering gjennom Strategy Refresh

Høsten har gjort inntog, mørket har senket seg og det er vanskeligere å stå opp om morgenen. Like sikkert som høstens ankomst er at neste år nærmer seg med stormskritt - og med det også tiden for implementering av ny strategi for de selskapene som skal begynne på sin neste strategiperiode. Men, hvordan skal man egentlig forholde seg til strategiarbeid i 2022? 

Strategien fortjener bedre enn en mørk skuff

Veldig mange selskaper ser på strategien på samme måte som de ser på visjonen - litt svevende og best utformet slik de alltid har gjort det. Men, der Business As Usual fungerer for mange aktiviteter på jobb og i livet, er ikke dette tilstrekkelig for et selskap som ønsker å bevare sine konkurransefortrinn i en verden som er i konstant endring og hvor endringene skjer hyppigere enn noen gang før. Det er behov for å tenke nytt rundt utforming og oppfølging av strategi. 

Vi i Knowit Insight har derfor utformet en prosess, Strategy Refresh, som er designet for å løse akkurat denne utfordringen. Strategy Refresh er delt inn i tre deler; Explore, Elaborate og Execute. Disse delene sørger for at strategien er noe organisasjonen kan enes om, at den blir jobbet med kontinuerlig og viktigst av alt - at den ikke havner i den berømte skuffen. 

Bilde Strategy Refresh cropped-1


I. Explore

Det første som gjennomføres er Explore. Den kan deles i tre hoveddeler og det er her grunnlaget for arbeidet med strategien legges.  

  1. Organisasjonen involveres for å gi innspill på hvordan de har forstått den eksisterende strategien og hva de synes kan forbedres og blir viktig i neste periode.

  2. Kundene involveres for å forstå hvordan de oppfatter selskapet og hva de ønsker mer og mindre av. I tiden som kommer vil det være viktigere og viktigere å sikre samarbeid på tvers, hvor de som evner å begynne med dette tidlig vil få en fordel.

  3. Markedstrender kartlegges for å få innsikt i hva som vil ha størst påvirkning på selskapet, sektoren og kundene.  II. Elaborate

Når arbeidet med å utforske og analysere er gjennomført er det Elaborate som står for tur. Det er i denne fasen funnene blir presentert, diskutert og omformulert i strategiske fokusområder. Denne fasen kan deles opp på forskjellige måter etter behov og modenhet, men vil som regel gjennomføres i form av to arbeidsmøter:

  1. Gjennomgang av funn og viktige momenter i strategiarbeidet som krever ekstra fokus. Det etableres rammer for hva som er viktig for selskapet i den neste strategiperioden, og det blir tydelig hvilke prioriteringer som må gjøres. Områder som er særdeles viktige eller umodne får ekstra fokus og det gjennomføres øvelser som setter ledelsen i stand til å enes om strategiske fokusområder.  

  2. Det neste er utarbeidelse av gode mål samt en plan for hvordan disse skal følges opp. Forskning viser at de fleste strategiimplementeringer feiler, ettersom man altfor ofte enes om de viktigste strategiske fokusområdene uten at man har en klar måte å følge de opp på. I Knowit Insight bruker vi OKR som målstyringsverktøy, men verktøyet er sekundært. Det er oppfølgingen og organisasjonens felles bidrag til måloppnåelsen som er det viktigste.  


OKRs - derfor må det på agendaen
III. Execute

Målene er nå satt og det er enighet om hvordan suksess skal måles. Det som gjenstår da er å ta arbeidet tilbake til organisasjonen. Alle som har jobbet med endring i en eller annen form vet at en stor fallgruve for å oppnå suksess er selve implementeringen. Det er her Execute kommer inn. I Execute legges implementeringsplanen hvis innhold kan deles inn i tre hoveddeler:  

  1. Tilbakelesing av de strategiske fokusområdene og målene som har kommet ut av arbeidet i Elaborate, til organisasjonen. Dette gjøres for å forankre det strategiske arbeidet, både for å sikre at organisasjonen er med på reisen og for å sikre at innholdet er forståelig for alle. 

  2. Visuell utforming av strategien hvor den presenteres på en enkel måte som er lett tilgjengelig for alle i organisasjonen. Når materialet lages er det viktig å stille seg spørsmålet, «Hvis jeg ikke hadde vært involvert i dette arbeidet, hadde jeg forstått strategien utfra fremstillingen?» Vi møter ofte ledere som ikke innser hvorfor organisasjonen ikke forstår strategien og hvordan den relaterer til det arbeidet de lenger ned i organisasjonen gjør. Det kommer som regel av at strategien blir presentert til organisasjonen i sin fulle form, et mangesiders dokument som er lite tilgjengelig for de fleste i organisasjonen.

  3. Og sist, men ikke minst, settes det mål og nøkkelresultater for hver gren av organisasjonen som understøtter de strategiske målene. Hvis ikke hele organisasjonen drar i samme retning, er det vanskelig å få utnyttet strategiens maksimale potensiale.  


    ProblemMulighet

Hva er strategi uten innvolvering og jevnlig oppfølging?

Det er et element som ikke er en del av Strategy Refresh prosessen, men som er en viktig grunn til at en organisasjon bør gjennomføre en jevnlig evaluering av strategien: dagens arbeidstakere er ikke som gårsdagens arbeidstakere. Quiet quitting er et begrep som ikke er like godt kjent i Norge som i andre land, men mange er kjent med at det er et begrep som forteller at arbeidstakerne ønsker en forandring. Involvering i utarbeidelse av strategi og det å sørge for at arbeidstakerne forstår hva de arbeider mot kan være med på å motvirke quiet quitting og stilltiende misnøye i en organisasjon.  

En godt fasilitert Strategy Refresh-øvelse vil bidra til at hele organisasjonen drar i samme retning gjennom å sette gode mål og nøkkelresultater, gjennom forståelse for hva strategien er og ved at de riktige strategiske fokusområdene har blitt valgt gjennom å forstå kunder, trender og sin egen organisasjon. Det er helt essensielt å fremstille arbeidet på en enkel og forståelig måte slik at hele organisasjonen kjenner seg igjen. Til slutt fordrer den at hele organisasjonen blir involvert gjennom å sette gode mål nedover som underbygger selskapets strategi. Dette er noe som det må øves på for at man skal bli gode.  

Hvis du lurer på noe eller ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe din organisasjon med strategiarbeidet så ikke nøl med å ta kontakt!

 

Les mer om Strategy Refresh her

 

Profil Tord Isdal blogg-1

 


I Knowit lever og ånder vi for å hjelpe våre kunder med å tenke ut av boksen ved å etablere deres digitale strategi, automatisere og skalere prosesser samt å bruke digitale trender til å identifisere nye produkter og tjenester. Alt dette på en agil måte og med transparente mål mellom nivåene i bedriften. Vi møtes gjerne over en analog eller digital kopp kaffe for å fortelle deg mer, og gjerne i våre nye lokaler i Universitetsgaten 7.